Služby

Kooperace s DynLabem

Máte zájem o přístup k odborným znalostem a moderním zařízením pro pokročilý výzkum a inovacím při návrhu rotačních soustav nebo jejich částí? Řešíte problém, se kterým si nevíte rady nebo na něj nejste dostatečně vybaveni? Nebo se chcete dozvědět více o pokročilých metodách návrhu rotorových soustav, o jejich dynamice a vibrodiagnostice?

 

Nabízíme možnost spolupráce na vědecko-výzkumných projektech společně s DynLabem. Zpracujeme komplexní řešení průmyslových zakázek s možností propojení experimentálního a výpočtového modelování v oblasti dynamiky rotorových soustav.

 

Nabízíme možnost vytvoření speciálního výpočtového softwaru. Nesnažíme se konkurovat univerzálním komerčním programům, které se specifickému problému věnují pouze okrajově. Vytvořením jednoúčelového programu dosáhneme snazšího nastavení vstupních údajů, rychlejších výpočtů a efektivnějšího čtení výsledků.

 

DynLab také poskytuje konzultace, poradenství a školení v uvedených oblastech.

Dynamika rotorů a ložisek

Zabýváme se měřením a výpočtovým modelováním speciálních ložisek nejrůznějších typů a rozměrů dle specifikovaných parametrů jako otáčky, zatížení, vůle a další. Výpočty i měření se týkají hydrodynamických i aerodynamických ložisek. Běžně uvažujeme tato maziva:

 • Kapalná maziva běžné viskozity (oleje typu ISO VG 2-32 a další)
 • Nízkoviskózní maziva (voda, vysoce koncentrované chemické látky např. peroxid a jiné)
 • Plyny (vzduch, helium a další)
 

Pro zmíněné druhy maziv provádíme měření a výpočty následujících typů ložisek:

 • Ložiska s naklápěcími segmenty (hydrodynamická, aerodynamická)
 • Ložiska s více kluznými plochami
 • Citronová (eliptická) ložiska
 • Přesazená ložiska
 • Cylindrická ložiska

Experimentální modelování

Měření statických charakteristik kluzných ložisek

 • Měření rovnovážné polohy ložisek (v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech)
 • Měření relativních výchylek rotoru (efektivní hodnota výchylek, dvojamplituda výchylek)
 • Vizuální kontrola opotřebení kluzných ploch (pomocí mikroskopického objektivu)
 • Měření teploty maziva
 • Měření ztrátového výkonu
 

Měření dynamických charakteristik kluzných ložisek

 • Měření koeficientů tuhosti (v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech)
 • Měření koeficientů tlumení (v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech)

Výpočtové modelování

Výpočtové modelování statických charakteristik radiálních ložisek mazaných kapalinami i plyny

 • Výpočet rozložení tlaku v ložisku
 • Výpočet teplotního pole v ložisku
 • Výpočet rozložení viskozity a hustoty maziva v ložisku v závislosti na aktuální teplotě a tlaku
 • Výpočet průběhu tloušťky mazacího filmu
 • Výpočet rovnovážné polohy ložiska (rovnovážná poloha čepu i rovnovážné naklopení segmentů v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech)
 • Výpočet ztrátového výkonu
 

Výpočtové modelování dynamických charakteristik radiálních ložisek mazaných kapalinami i plyny

 • Výpočet koeficientů tuhosti v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech
 • Výpočet koeficientů tlumení v závislosti na otáčkách, zatížení a dalších parametrech
 • Výpočet rozšířené matice tuhosti a tlumení
 •  Výpočet stability jednotlivých segmentů
 

Návrh a výpočtové ověření správného návrhu radiálních hydrodynamických a aerodynamických ložisek

 • Návrh rozměrů a typu ložiska
 • Výpočet minimální tloušťky mazacího filmu
 • Výpočet statických a dynamických charakteristik ložiska
 • Experimentální ověření
 
Návrhy, analýzy a optimalizace rotorů a jejich uložení
 • Pevnostní výpočty rotorových soustav
 • Výpočty vlastních tvarů a frekvencí rotoru s parametry uložení závislými na otáčkách
 • Výpočet kritických otáček, jejich znázornění v Campbellově diagramu
 • Výpočet vlivu uložení na polohu kritických otáček a stabilitu
 • Výpočet vynuceného kmitání (např. nevývaha)
 • Modální, harmonické nebo přechodové analýzy
 
Výpočet dynamiky rotorů
 
Návrh testování kluzných ložisek
 • Návrh experimentů (statické, dynamické, vibrační zkoušky)
 • Provedení experimentů
 • Návrh zkušebního zařízení podle individuálních požadavků

Strukturální dynamika a vibrodiagnostika

Experimentální modelování

 • Klasickou experimentální modální analýzu (určení vlastních frekvencí, tvarů a tlumení při buzení modálním kladívkem, nebo modálním shakerem)
 • Měření provozních tvarů kmitu (určení tvarů kmitu při provozu stroje)
 • Provozní modální analýzu (určení vlastních frekvencí, tvarů a tlumení při provozu stroje)
 • Vibrodiagnostiku (měření vibrací a diagnostika poruch, dlouhodobější měření)
 • Měření vibrací a frekvenčních charakteristik (obecné měření dle dohody se zákazníkem)

Výpočtové modelování

 • Pevnostní analýzy se statickým zatížením
 • Modální analýzy pro určení vlastních frekvencí a vlastních tvarů
 • Harmonické analýzy pro určení odezvy na harmonické buzení v závislosti na frekvenci
 • Přechodové analýzy pro určení odezvy na buzení proměnné v čase, např. rozjezd rotoru s nevývahou